معرفی افراد سازمان

اعضای هیئت مدیره

سعید باقری

رئیس هیئت مدیره

بیشتر

مهرداد حاجی ابوالحسنی

نائب رئیس هیئت مدیره

بیشتر

بیژن نجفی

عضو هیئت مدیره

بیشتر

تیم سبدگردان

مهرداد حاجی ابوالحسنی

مدیر عامل

بیشتر

اسما دزفولی

تحلیلگر

بیشتر

محمدرضا پورجمشید میانده

مدیر سبد

بیشتر

فائزه پاک

حسابدار

بیشتر

صبا زرینی

بایگان

بیشتر

چارت سازمانی